• Meediasuhted
  • Sisekommunikatsioon
  • Strateegiad ja auditid
  • Tekstiloome

 Igapäevane kommunikatsiooninõustamine

Pressiteadete, artiklite ja muude tekstide kirjutamine, meediakajastuste algatamine, ajakirjanike päringutele vastuste koostamine, pressitekstide levitamine.

 Kommunikatsioonistrateegiate ja -auditite koostamine

Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüs, eesmärkide ja põhisõnumite väljatöötamine, sihtrühmade ja kommunikatsioonikanalite kaardistus, ettepanekud kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

 Kommunikatsiooniplaanide koostamine ja elluviimine

Kommunikatsiooniideede genereerimine, tegevusplaanide korrapärane koostamine ja elluviimine, plaani täitmise jälgimine ja aruandlus.

 Meediasuhted

Pro- ja reaktiivne suhtlus ajakirjanikega, pressitekstide ja vastuste koostamine, meedialistide koostamine ning tekstide levitamine, meediasuhtlusalane nõustamine.

 Pressikonverentside ja kliendiürituste korraldamine

Sündmuste ideed ja korraldamine, pressikonverentside ja kliendiürituste ettevalmistamine ning läbiviimine, meedia kaasamine avamistele ja teistele sündmustele.

 Investorsuhted

Investorsuhete planeerimine, börsiteadete koostamine ja toimetamine, kvartaliaruannete ja aastaraamatute koostamine, noteerimiste (IPO) ja liitumiste (M&A) kommunikatsioon.

 Tekstiloome, veebi- ja muude tekstide toimetamine

Tekstide kirjutamine alates pressiteadetest ja artiklitest kuni tootetutvustuste ja raamatuteni, tekstide toimetamine lihtsuse ja arusaadavuse tagamiseks, tekstide keelelkorrektuur.

 Veebilehe sisuauditid ja nõustamine

Veebilehe infoarhitektuuri ja kasutusmugavuse analüüs, ettepanekud veebilehe sisuarenduseks, sisuloome ja tekstide toimetamine.

 Meediamonitooring ja -analüüsid

Valdkonna meedikajastuste jälgimine ja kokkuvõtted kliendile, meedia kvantitatiivne ja kvalitatiivne sisuanalüüs, meediapildi kaardistamine.

 Kommunikatsioonialased koolitused

Kliendi vajadustele vastava koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine, meediasuhtlustreeningud, artiklite kirjutamiskoolitused, sisekommunikatsioonikoolitused, kriisisimulatsioonid jne.

 Sisekommunikatsioonialane nõustamine

Sisekommunikatsiooniauditid, töötajate rahuloluuuringud, infoliikumise kaardistus, sisekommunikatsiooni tegevusplaan, sisekanalite arendusplaan, siseveebi ja siselehe tekstiloome, igapäevane sisuhaldus.

 Korporatiivkommunikatsioon

Strateegiline ja taktikaline kommunikatsioonialane nõustamine, suhtlemine erinevate siht- ja sidusrühmadega, tööandja maine ja usaldusäärsuse kasvatamine, kommunikatsiooniprojektide väljatöötamine ja elluviimine.

 Turundus- ja tootekommunikatsioon

Kliendilehtede, müügipakkumiste ja tootetutvustuste kirjutamine ning toimetamine, esitluste koostamine, ürituste korraldamine klientidele ja partneritele, kommunikatsioonitegevuste tugi turunduskampaaniatele.

 Sisuturundus

Sisustrateegia loomine, kliente ja teisi sihtrühmi köitvate lugude loomine, ettevõtete edulugude ja kliendikogemuste kirjutamine ning toimetamine, videoloome.

 Sponsorlussuhete korraldus

Sponsorlusstrateegiad, sponsorlusprojektide väljatöötamine ja elluviimine, kommunikatsioonitugi sponsorluse väljapaistvuse tagamiseks, ühiskondliku vastutuse (CSR) ja keskkonnaaruannete koostamine ja väljaandmine.

 Riski- ja kriisikommunikatsioon

24/7 valmisolek kriisikommunikatsiooniks, kommunikatsioonialane abi kriisiolukordade lahendamisel, kriisikäsiraamatute ja -juhendite koostamine, kriisitreeningud, riskikommunikatsiooni tegevusplaani koostamine.

 Kommunikatsioonijuhi teenus allhankena

Kommunikatsioonijuhi töö sisseostmine projektipõhiselt püsikulude säästmiseks, kommunikatsioonispetsialisti tööülesannete sisseostmine, kui kliendil puudub vajadus täiskohaga inimese palgalhoidmiseks.

Meist

Milliways Communications on 2015. aasta lõpus tegevust alustanud täisteenust pakkuv kommunikatsioonibüroo. Milliways Communications on kiiresti kasvav tulemusele orienteeritud kommunikatsioonibüroo, mis väärtustab iga klienti ning peab kõige olulisemaks kliendirahulolu tagamist.

Ettevõtte asutas Ain Parmas, kel on kommunikatsioonivaldkonna  töökogemust rohkem kui 24 aastat. Milliways Communicationsil on lai kontaktidevõrk avalikus ja ärisektoris, ajakirjanike hulgas ning loovagentuuride, disainibüroode, meediaagentuuride ja sündmusturunduse pakkujate seas.


Ain Parmas
partner ja vanemkonsultant

Tel: +372 501 2614
E-post: ain.parmasmilliways.ee
Skype: ainparmas

Ain on kommunikatsiooni alal töötanud üle 25 aasta. Kuni 1998. aastani oli ta ajakirjanik ja toimetaja uudisteagentuuris BNS ning ajalehtedes Rahva Hääl ja Eesti Päevaleht. Alates 1998. aastast on Ain ametis PR-valdkonnas: ta on töötanud Siseministeeriumis pressinõuniku ja avalike suhete osakonna juhatajana, vastutanud seitse ja pool aastat Elioni meediasuhete eest, olnud suhtekorraldustöös ja investorsuhete korraldamisel abiks börsifirmale Eesti Telekom, juhtinud Politseiameti avalike suhete osakonda ja Tallinna Tehnikaülikooli kommunikatsioonitiimi.

Ain oli pikka aega kommunikatsioonibüroo Hamburg & Partnerid vanemkonsultant ja partner, seejärel töötas kommunikatsioonibüroo Idea PR juhatuse esimehena. Konsultandikarjääri jooksul on ta nõustanud rohkem kui sadat kodumaist ja rahvusvahelist ettevõtet ning organisatsiooni, koostanud ligikaudu 20 kommunikatsioonistrateegiat ja -auditit ning viinud läbi kümneid kommunikatsioonialaseid koolitusi nii riigi- kui ka erasektorile. Ain on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia erialal.

 

 

infomilliways.ee
+372 501 2614
 © Milliways communications

Milliways OÜ
Registrikood: 11876830
KMKR: EE101380140

Pank: AS LHV Pank
Konto nr: EE257700771001334240
BIC/SWIFT: LHVBEE22